Instal·lacions de Canonades

Reivex s’encarrega de la Instal·lació de la Xarxa de Canonades, i del seu disseny, projecció i dimensionament, per tal de garantir el seu correcte funcionament present i futur.

Reivex executa instal·lacions adequades al fluid, sector i client. Som especialistes en canonades d’acer inoxidable soldat. Les canonades adaptades al sistema de distribució poden ser d’acer inoxidable AISI 304 o 316, Ferro DIN 2440 i DIN 2448, Polietilè electrosoldat i inoxidable amb unions pressfitting.

A més, s’ofereix l’aïllament de canonades adaptat a les necessitats, bé amb espuma elastomèrica, llana de roca, entre d’altres, i el recobriment en alumini en circuits exteriors  de canonades, escollint els materials més adequats per cada cas.

Aire Comprimit

Reivex subministra un sistema de canonades d’Aire Comprimit de qualitat, des del compressor al punt d’ús.

Assegura un correcte dimensionat de les línies d’aire i les sales de compressors, i per tal d’optimitzar l’energia i el consum elèctric i evitar fuites a la xarxa, és imprescindible evitar les caigudes de pressió a les línies d’aire comprimit.

Aigua de Procés

Reivex proporciona estudis d’equips i sistemes de refrigeració industrial per a processos productius. Des del dimensionament d’equips de potències adequades al consum, salt tèrmic, etc. Fins als punts de consum del client, incloent grups de bombeig i estudis de cabal i temperatura específic per a cada client i aplicació.

Un correcte manteniment de les canonades d’Aigua de Procés és indispensable, tant pel bon funcionament de les instal·lacions, com per garantir la seguretat.

L’equip de professionals de Reivex, ajuda a evitar els problemes causats per la condensació d’aigua en les canonades i en els equips connectats al sistema.

Aigua de Xarxa

Els edificis disposen dels mitjans necessaris per poder subministrar l’equipament higiènic d’aigua apta pel consum, sense alterar les seves propietats, d’una manera sostenible i dotant de cabals suficients pel seu correcte funcionament.

Reivex incorpora mètodes que permeten l’estalvi i el control de l’aigua, impedint els possibles retorns que poden contaminar la xarxa.

Es realitzen instal·lacions d’equips de filtració, descalcificació, control i mesura per millorar la qualitat de l’aigua, tant apta pel consum com per a processos productius.

Gasos

Les instal·lacions que fa Reivex de canonades de Gas poden ser enterrades, empotrades, allotjades en beines o conductes i vistes. Segons el que requereixi cada projecte, poden arribar a transportar gasos a través de llargues distàncies.

En funció dels gasos, es recomanarà i orientarà al client el correcte sistema de generació o distribució. Fem conduccions de gas natural de baixa pressió, gas Nitrogen, oxigen per sistemes d’oxitall i sistemes d’oxigen respiratori.

A més a més, també fem conduccions de vapor i condensat utilitzant sobretot material inoxidable SCH-10 amb soldadura purgada orbital, en casos que sigui necessari. Dissenyem el sistema de suport òptim per a garantir les dilatacions, canvis de secció, moviments i ancoratges als paraments de suport.

Fluids Tèrmics

En els sistemes de Fluids Tèrmics, el mateix fluid és una part crucial que condicionarà el rendiment i les especificacions de tot el sistema. A Reivex coneixem a fons les característiques de cada fluid, per tal de donar un servei òptim en cada cas.

Fluids de Producte Químic

Apostar per la seguretat, és apostar per la qualitat, i les canonades per les conduccions de Fluids de Productes Químics, que instal·lem a Reivex, tenen una alta resistència a la corrosió, i compleixen tots els estàndards de qualitat.

Instal·la canonades i accessoris que garanteixen la durabilitat de les instal·lacions, davant dels efectes de determinats fluids corrosius, bé sigui per efecte de la seva composició, temperatura, pressió o buit.