Legalització i Tràmits d’Aire Comprimit

El nostre servei de certificació d’equips a pressió li assegura que la seva Instal·lació d’Aire Comprimit i els equips compleixin amb les normes i regulacions legals vigents, pel compliment establert pel Real Decret 2060/2008, en el que s’aprova el Reglament d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries.

Reivex adopta les mesures necessàries per una adequada gestió i instal·lació dels seus equips a pressió, per tal de que no origini riscos en la seguretat i la salut dels treballadors.